Nagahugyaw sa kalipay ang taga-Bolo. Temprano pa ang grasya Kay ang libre nga bugas para sa kapin 2,000 ka pamilya aga pa nag-abot na.

Busog naman kami kag indi magutuman. Palangga gid ni Mayor ang taga-Bolo kay bisan ano ang matabo wala niya kami ginapabay-an,” siling sang taga-Bolo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *