Sa aton pagbabadlis subong nga adlaw kabay nga aton pamalandungan ang sakripisyo kag kasakit nga gin-antos sang aton Manluluwas nga si Ginoong Hesukristo agud tubson kita sa sala.

Sa pagsugod sang Lenten Season, pabakuron pa gid naton ang pagtuo sa Diyos kag magpasalamat kita sa padayon nga pag-ubay sa aton kabuhi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *