Ang ulihi nga adlaw sang Kuwaresma.Sa sini nga adlaw ginapamalandungan sang tagsa ka Kristiyano ang kamatayon kag paglubong kay Hesukristo agud tubson ang aton kasal-anan nga nangin rason sang iya pag-antos, pagpakasakit kag kamatayon niya sa krus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *