Ang Good Friday ukon Biyernes Santo amo ang adlaw sa diin ginapamalandungan sang mga Kristiyano kag Simbahan Katoliko ang paglansang sa krus kag kamatayon sang aton manluluwas nga si Hesukristo.

Bangud sa paghigugma sang Diyos sa tawo, iya gintugyan ang iya kaugalingon nga anak agud tubson kita sa aton mga sala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *