Kabay nga ining balaan nga adlaw magpuno sa aton mga tagipusuon sang kalipay, grasya kag labi sa tanan paghigugma sa Diyos kag sa aton isigkatawo.

Batunon naton sang hantup ang pagsulod ni Hesukristo sa aton kabuhi kag sundon ang iya banas kag mga gintudlo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *