Ang kalibutan subong nagaangut lang kag ang giyera sa isa ka pungsod nakaapekto sa tanan.

Kita nagakasubo kag nagasimpatiya sa nagakatabo subong sa Ukraine. Ululupod naton nga pangamuyuan ang kadalag-an sang peace talks agud matapos na ang pag-antos sang mga inosenti nga pumoluyo sang duha ka nasyon.

Kabay nga wala wala na sang kabuhi nga madula.

Kabay nga mabandug ang taguipusuon sang mga lideres kag pasulabihon ang interes sang katawhan nga nagahandum sang katawhayan.

Indi magdula sang paglaum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *